Senioraftale-individuel-aftale

Senioraftale

Senioraftale er en helt individuel aftale mellem en arbejdsgiver og en senior om arbejdsvilkår, der er anderledes end standard. Det kan være alt lige fra en ugentlig fridag til andre opgaver og jobfunktioner. Præcis dét, der skal til, for at den enkelte lønmodtager vælger at blive et par år ekstra på arbejdsmarkedet. 

Det er naturligvis meget forskelligt fra den ene arbejdsplads til den anden, hvilke senioraftaler det er muligt at indgå. Ligesom det er individuelt hvilke krav og ønsker, du og din arbejdsgiver har til en senioraftale. 

En senioraftale udarbejdes som regel af arbejdsgiveren/lederen og senioren i fællesskab. Og senioraftalen vil oftest dreje sig om et eller flere af nedenstående punkter:

 • » Arbejdstid
 • » Økonomi
 • » Arbejdsopgaver og inflydelse
 • » Nye arbejdsopgaver eller jobfunktioner
 • » Nyt stillingsniveau og nye ansvarsområder
 • » Kompetenceudvikling
 • » Ansættelsesform

» Arbejdstid

Deltid – nedsat tid

 • En eller flere fridage hver uge eller hver måned
 • At møde en time senere eller en time tidligere fri end før
 • Ret til længere ferie eller mulighed for at gå på orlov

Din arbejdstid kan også nedsættes gradvist. Fx ved en aftale om, at du har 35 timer om ugen i et halvt år for derefter at gå yderligere ned i tid.

Delejob

Det kan også være en mulighed at dele dit job med en kollega. Nogle virksomheder aftaler med to medarbejdere, at de deler et job, så begge arbejder på halv tid. 

I behøver ikke nødvendigvis at være seniorer begge to. Din kollega kan fx have mindre børn eller af andre grunde ønske nedsat tid i en periode.

Fleksibel tid

En senioraftale kan også handle om, at du får mere fleksible arbejdstider, så du fx ikke hver dag arbejder fra kl. 8-16. 

Selvom det kan kræve planlægning, at medarbejdere har fleksible arbejdstider eller hjemmearbejdspladser, så er det allerede praksis på mange virksomheder. 

» Økonomi

Nedsat arbejdstid vil i mange tilfælde betyde, at du går tilsvarende ned i løn. Det kan også få betydning for din pensionsindbetaling. I nogle tilfælde er der dog åbnet mulighed for aftaler om fortsat fuld pensionsindbetaling. Det gælder både på private og offentlige arbejdspladser. 

Nedsat arbejdstid har også betydning for, hvor meget du får udbetalt i dagpenge, hvis du bliver ledig. Derfor er det vigtigt, at du spørger din a-kasse og/eller din fagforening til råds, inden du underskriver en aftale om nedsat tid.

» Arbejdsopgaver og indflydelse

Hvis du får nedsat arbejdstid, men stadig har den samme mængde arbejdsopgaver, vil det betyde mere travlhed og måske også mere stress. Derfor er det i de fleste tilfælde en fordel, at du får tilpasset dine arbejdsopgaver, så de passer til din nye arbejdstid. 

Nedsat arbejdstid kan også betyde, at du får mindre indflydelse og føling med udviklingen på arbejdspladsen, hvis fx møder ligger uden for din arbejdstid. Derfor er det godt at koordinere med din arbejdsplads, at du bliver holdt orienteret om, hvad der foregår på din arbejdsplads uden for din arbejdstid.

» Nye arbejdsopgaver eller jobfunktioner

Måske har du brug for at få mindre belastende arbejdsopgaver. Eller måske ønsker du nye udfordringer ved at få andre opgaver eller funktioner.

 • Sekretæren, der gerne vil opdatere virksomhedens hjemmeside
 • Forsikringsagenten, der i kraft af sit overblik og menneskekendskab kan fungere som ‘brandslukker’ ved konfliktfyldte forhandlinger
 • Køkkenmedarbejderen, der gerne vil være med til at modtage børn om morgenen i vuggestuen
 • Ingeniøren, der ønsker at blive udstationeret, fordi børnene nu er flyttet hjemmefra
 • Rengøringsassistenten, der pga. sin erfaring kan kvalitetssikre kollegernes arbejde

Hvis du får nye ansvarsområder, kan det også betyde nye opgaver, fx som mentor eller tutor for andre medarbejdere, måske for nye medarbejdere eller lærlinge.

» Nyt stillingsniveau og nye ansvarsområder

En senioraftale kan også indebære, at du trapper ned ved at blive fritaget for de mest krævende eller stressende arbejdsopgaver. Det kan også være, at du ønsker at få færre typer af arbejdsopgaver, så du i stedet kan koncentrere dig om de arbejdsområder, som du er bedst til.

 • Lægen, der ønsker at være læge i stedet for overlæge
 • Lederen, der ønsker at være tilknyttet virksomheden som konsulent inden for sit specialområde
 • Lederen, der ønsker at blive fritaget for personaleansvar, men i øvrigt udføre sine sædvanlige opgaver
 • Ingeniøren, der ønsker at blive fritaget for at have ansvar for at forhandle kontrakter og for opgaven som projektleder

Måske vil du opleve det som en degradering og som at blive kørt ud på et sidespor, hvis der sker ændringer i dit stillingsniveau eller dit ansvarsområde. Derfor er det vigtigt, at ændringen sker med respekt for dine egne ønsker. Hverken dine kolleger eller du selv må opfatte en senioraftale som en degradering, men som et led i din gradvise tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

» Kompetenceudvikling

 • Får bevis eller certifikater på de kvalifikationer, du løbende erhverver dig via dit daglige arbejde
 • Deltager i undervisning på lige fod med andre kolleger internt på virksomheden eller på eksterne kurser
 • Får efteruddannelse for at kunne løse nye opgaver som fx mentor eller tutor, betjene nyt værktøj o. lign.

» Ansættelsesform

 • Åremålsansættelse
  Du og din leder aftaler hvert år – sikkert i en medarbejderudviklingssamtale (MUS), hvor længe ansættelsesforholdet skal fortsætte. Fx 1/2, 1, 2 eller 5 år.
 • Projektansættelse
  Du er tilknyttet din arbejdsplads i en tidsbegrænset periode og til at løse en bestemt opgave.
 • Fleksibel ansættelse
  Du får fx en aftale om, at du er tilknyttet virksomheden som konsulent til at løse specielle opgaver.
 • Jobbytte
  Her har du ikke det samme job hele tiden, men får fx i perioder mere udfordrende eller mindre belastende opgaver.
 • Nedsat tid med hel, delvis eller ingen lønkompensation
  Hvis du får nedsat arbejdstid, vil det som oftest betyde, at du får en tilsvarende lavere løn. Der er dog eksempler på individuelle senioraftaler med lønkompensation.
 • Nedsat tid med fuld eller delvis pensionsopsparing
  Rammeaftalen for seniorpolitik for kommuner og amter giver mulighed for, at du som 60-årig og derover kan få tilbud om at arbejde på nedsat tid, men opretholde fuld eller delvis pension, hvis forholdene på arbejdsstedet mv. tillader det. På det private arbejdsmarked er der også eksempler på individuelle senioraftaler med fuld eller delvis pensionsopsparing.
Senioraftale Individuel aftale

Artiklen er opdateret i marts 2020

Seniorer længere på arbejdsmarked