Senioraftale i praksis

Senioraftale i praksis

Senioraftale i praksis er en individuel aftale mellem dig og din arbejdsgiver. Aftalen vil ofte indebære, at dit ansættelsesforhold ændres. Aftalen kan, alt afhængig af indholdet i aftalen, fx udformes som:

  • » Seniorkurser
  • » Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) for seniorer
  • En ny ansættelseskontrakt eller et nyt ansættelsesbevis
  • En tilføjelse til din oprindelige ansættelseskontrakt
  • Et referat af medarbejderudviklingssamtalen (MUS), som du og din arbejdsgiver underskriver, og som gælder frem til næste samtale

» Seniorkurser

Der kan være mange overvejelser, når du skal træffe beslutninger om dine sidste år på arbejdsmarkedet. Nogle virksomheder tilbyder seniorkurser til medarbejdere over en vis alder. Det kan fx være som optakt til den årlige medarbejdersamtale.

På kurserne får du mulighed for at afklare forhold, som har betydning for din fremtidige rolle på arbejdspladsen, som fx indholdet i en evt. senioraftale.

Kursusindhold

Seniorkurserne er ofte en blanding af information om fx økonomiske forhold og refleksion over dit arbejdsliv. Både det nuværende og det fremtidige. 

Arbejdet og de kollegiale relationer er en stor del af tilværelsen. Derfor kan det være en stor omvæltning at trække sig tilbage. De økonomiske forhold spiller også en væsentlig rolle for mange. Andre emner på seniorkurserne kan være helbred og personlig udvikling.

Virksomhedens leder kan deltage i seniorkurserne for på den måde at vise, at virksomheden prioriterer at fastholde erfarne medarbejdere. Seniormedarbejdere vægter ofte opbakning fra ledelse og kolleger højt.

Mange virksomheder inviterer seniormedarbejderens ægtefælle/samlever med på kurset, fordi de beslutninger og valg, der skal træffes, ofte har indflydelse på fælles økonomi, bolig, arveforhold osv.

Tidspunkt

Det er helt individuelt, hvornår du vil have behov for at deltage i et seniorkursus. Nogle kan føle sig stødt over at få tilbud om at komme på seniorkursus, selv om tidspunktet for deres tilbagetrækning nærmer sig. De ser tilbudet som et tegn på, at deres omgivelser betragter dem som ‘ældre’ og forbinder det med noget negativt. Andre har brug for at planlægge og blive afklaret tidligt. Det gælder især medarbejdere fra fagområder, der er fysisk eller psykisk nedslidende. 

Det er ofte frivilligt at deltage i seniorkurser. Ikke alle ønsker at deltage, når de får tilbudet første gang. Måske slår de først til, når de får tilbudet igen efter et-to år. 

Varighed

Seniorkurserne kan vare i få timer eller strække sig over flere dage. Nogle virksomheder tilbyder kurser med overnatning, hvor ægtefæller/samlevere deltager. Andre tilbyder fyraftenskurser, kurser i arbejdstiden eller en halv arbejdsdag plus en aften.

» Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) for seniorer

Nogle virksomheder afvikler allerede årlige (MUS) samtaler med deres medarbejdere. Det er en naturlig anledning til at tale om virksomhedens og seniorens forventninger og behov til de sidste år på arbejdsmarkedet. 

Tidspunkt

Det rette tidspunkt til at afholde en seniorsamtale er individuelt. Det er dog en fordel at afholde samtalen, når seniorerne har en bestemt alder. Det giver tid til at planlægge og afmystificerer samtidig samtalen. 

Form

Nogle virksomheder afholder medarbejderudviklingssamtaler for seniorer efter et samtaleskema for at sikre, at alle relevante emner bliver taget op med alle medarbejdere. 

Andre har en mere uformel form, der minder om en almindelig samtale mellem leder og medarbejder. Det vigtigste er, at samtalen fører til en aftale, helst skriftlig, så begge parter har mulighed for at følge op på aftalen.

Indhold

Samtalen vil ofte tage udgangspunkt i den tid, der er gået siden sidste samtale, aftaler for det kommende år og en mere langsigtet planlægning. Det kunne være gradvis nedtrapning, ændringer i jobfunktion eller fleksible arbejdstider. 

Indholdet i den enkelte samtale bør tilpasses den enkelte senior og virksomhedens kultur i øvrigt.

Forberedelse

Det er vigtigt, at virksomheden på forhånd gør alle medarbejdere opmærksomme på, at samtalen ikke drejer sig om, at seniormedarbejderne skal fratræde. Det drejer sig ikke om afvikling. 

Det er en fordel, hvis du får mulighed for at forberede samtalen, fx ved hjælp af en dagsorden med de punkter, I vil tage op under samtalen. Eller at du får tilbud om at deltage i et seniorkursus, så du kan overveje dine egne muligheder og ønsker inden samtalen.

Nogle virksomheder vælger at drøfte indholdet af seniorsamtalen i SU og udarbejde deres eget samtaleskema for at sikre, at samtalen passer til virksomhedens behov og kultur i øvrigt.

Opfølgning

En seniorsamtale har kun betydning, hvis aftalerne i den også følges op i praksis. Derfor er det en god ide, at både medarbejder og ledelse har et skriftligt referat af de konklusioner og aftaler, som I skal følge op på.

Overvejelser

En senioraftale i praksis er måske ikke aktuel for dig pt. men senere kan du føle behov for at undersøge muligheder, træffe beslutninger og aftaler om dine sidste år på arbejdsmarkedet.

  • Virksomheden står over for at skulle udarbejde senioraftaler, og du vil blive inddraget i arbejdet
  • Du er eneste senior på en mindre virksomhed og interesseret i at lave en senioraftale med din leder
  • Senioraftaler allerede er en del af personalepolitikken på den virksomhed, hvor du er ansat, og du er interesseret i at kende mulighederne hos jer
Senioraftale i praksis

artiklen er opdateret marts 2020